Một xúc xích phấn đấu để khám phá sự thật về sự tồn tại của mình.