Digidestined phải đứng cùng nhau để ngăn chặn thế giới kỹ thuật số nuốt thế giới thực.