Quyến luyến hồng trần. Thần phật tham lam, ta đành phải bước lên đỉnh cao để.