Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slime the Movie: Mối Liên Kết Đỏ Thẫm