Kano Natsu Lu Lu: Ryunosuke Kamiki Hoga, 迪尔, Moura Lu: Sumire Morohoshi 卡尔 Hoàng tử Raku: Daisuke Ono 乔 Vàng: Daisuke Namikawa