Edna Babersits Jack-Jack, người sử dụng quyền hạn của mình.