Ta là một kiếm tu vạn cổ nhân gian, là đệ nhất tiên của chư thiên.